Podsumowanie 2015 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój odebrała łącznie ponad 1500 ton odpadów.

 

Odpady odebrane spod posesji mieszkańców w 2015 roku:

  • odpady zmieszane – 1169,9 tony,
  • odpady segregowane – 309,8 ton,
  • zużyte opony - 5 ton,
  • elektrośmieci - 1,8 tony,
  • odpady wielkogabarytowe -13 ton.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zebrano ponad 67 ton odpadów typu leki, baterie i akumulatory, tonery, odpady niebezpieczne, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się punkty, w których mieszkańcy mogli oddawać odpady zielone i biodegradowalne. W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada zebrano w sumie 165 ton odpadów biodegradowalnych.
W 2015 roku  w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2032” usunięto i unieszkodliwiono ponad 21 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy.