UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój przypomina podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą o konieczności posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Zgodnie z  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399)  właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywozu odpadów i nieczystości ciekłych przez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Zatem na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, spoczywa obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów powstających na ww. nieruchomościach z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.