"USTAWA ŚMIECIOWA" PO ROKU

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lipca 2013r., nazywana jest wciąż śmieciową rewolucją. Tyle, że w naszej gminie, dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w segregacji odpadów oraz świadomości mieszkańców, okazała się raczej ewolucją.

 

Zdecydowana większość mieszkańców w złożonych przez siebie deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów. Tylko kilkunastu mieszkańców wybrało nieselektywne gromadzenie odpadów – obecnie jest to 14 osób, co stanowi 0,23% ogółu mieszkańców ujętych w deklaracjach.
Generalnie nie stwierdzono większych problemów z wprowadzaniem nowego systemu. Odpady były i są nadal odbierane terminowo, według ustalonego harmonogramu.
Masy zebranych odpadów komunalnych w okresie od lipca 2013r. do czerwca 2014r., z nieruchomości zamieszkałych, przedstawiają się następująco:

 • odpady zmieszane – 993,6 tony
 • odpady segregowane – 267,8 tony:

w tym:

 • plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – 130,4 tony
 • szkło białe i kolorowe – 127,7 tony
 • papier – 9,7 tony   

Dla porównania - w roku 2012 ze wszystkich nieruchomości, tj. zamieszkałych i niezamieszkałych, z terenu gminy zebrano:

 • 1167,4 tony odpadów zmieszanych,
 • 162,2 tony odpadów segregowanych:

w tym:

 • plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – 70,6 tony
 • szkło białe i kolorowe – 87 ton
 • papier – 4,6 tony

Porównując powyższe zestawienie sądzić można zatem, że ustawa śmieciowa pomogła przekonać mieszkańców do efektywniejszej segregacji odpadów.
   
Zgodnie z zapisami zmienionej ustawy, gmina miała obowiązek utworzyć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, co okazało się trafionym rozwiązaniem, ponieważ teraz każdy mieszkaniec, nie czekając na zbiórki wielkogabarytów czy elektrośmieci, może dostarczyć zbędne przedmioty do punktu. Co więcej, w tym roku, usprawniono system odbioru odpadów w ramach PSZOK, zmieniając godziny otwarcia punktu na bardziej odpowiednie dla mieszkańców.
W PSZOKu zlokalizowanym przy ul. Głównej, przyjmowane są odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych, np. odpady niebezpieczne, w tym chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady budowlane i remontowe.
W ramach PSZOK odbierane są także odpady zielone i biodegradowalne. Punkt ten organizowany jest przy ul. Powstańców Śląskich 3. Ponadto, w zakresie odbioru odpadów zielonych, w okresie jesiennym, na terenie gminy uruchomione zostaną dodatkowe punkty.
W okresie od lipca 2013r. do czerwca 2014r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano:

 • 82,7 tony odpadów zielonych i biodegradowalnych (dla porównania w roku 2012 zebrano tylko 1,7 tony odpadów),
 • 0,7 tony przeterminowanych leków i opakowań po nich (odpady można także wrzucać do pojemników znajdujących się w lokalnych aptekach),
 • 0,08 tony zużytych baterii i akumulatorów,
 • 2,5 tony odpadów niebezpiecznych, w tym chemikaliów,
 • 9,5 tony odpadów wielkogabarytowych,
 • 2,0 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • 0,9 tony zużytych opon,
 • 11,0 ton odpadów budowlanych i remontowych.

Punkt przy ul. Głównej czynny jest w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 1300 - 1800, z kolei Punkt odbioru odpadów zielonych przy ul. Powstańców Śl. 3 czynny jest w każdą sobotę od godziny 1200-1400.
Prosimy mieszkańców o przestrzeganie godzin otwarcia punktów i nie pozostawianie odpadów poza wyznaczonymi godzinami.

W ramach funkcjonowania nowego systemu, w harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wpisała się tzw. „wystawka” odpadów wielkogabarytowych (organizowana dwa razy w roku) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon  (jeden raz w roku), gdzie przedmiotowe odpady odbierane są bezpośrednio spod posesji.
W analogicznym okresie, w trakcie wystawki zebrano:

 • 39,2 tony    odpadów wielkogabarytowych (wrzesień 2013, marzec/kwiecień 2014),
 • 0,40 tony     zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wrzesień 2013),
 • 0,10 tony    zużytych opon (wrzesień 2013).

Jedynym niepokojącym problemem, istniejącym jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest problem „domowych spalarni odpadów”.
Mimo, iż z dniem 1 lipca 2013r. straciły sens wszystkie argumenty zwolenników pozbywania się odpadów na własną rękę, to właściciele nieruchomości, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, widzą w odpadach domowych tanie paliwo. Niestety efektywność energetyczna odpadów jest niska, a proceder ten prowadzi do fatalnych skutków zdrowotnych.
Zanieczyszczenia wydostające się z domowych palenisk do atmosfery wpływają na nasz cały organizm i chociaż ich skutki oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci narażone są na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.
Palenie śmieci w domach powoduje również odkładanie się znacznych ilości sadzy w przewodach kominowych, co może powodować usterki, bądź pożar instalacji kominowej, a przez to nawet całego domu.
Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przystosowanymi, jest w naszym kraju prawnie zabronione. W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów ustawa o odpadach przewiduje sankcje finansowe nawet do 5 tysięcy złotych.