Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że został uchwalony „Regulamin dofinansowania w formie dotacji celowej zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

Uchwalenie Regulaminu jest kolejnym etapem wdrażania przyjętego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2032” oraz Inwentaryzacji wyrobów azbestowych, przeprowadzonej na potrzeby opracowania Programu.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dofinansowania, terminu składania wniosków oraz wzór wniosku zostaną udostępnione niezwłocznie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu udzielane są w tut. Urzędzie – pokój nr 3 lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.