NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH CZ. 2

Otrzymałem deklarację, ale nie ma jeszcze ustalonej stawki opłaty jaką mam uiszczać? Jak wypełnić i kiedy złożyć deklarację?

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zostaną ustalone przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój i podane do wiadomości mieszkańcom w drugiej połowie marca. Prosimy mieszkańców o wstrzymanie się z wypełnianiem deklaracji do momentu ustalenia stawek za odbiór odpadów.

 

Ustalone zostaną dwie stawki opłaty:

  • stawka podstawowa, jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że nie będzie prowadził segregacji i odda wszystkie odpady jako zmieszane
  • stawka obniżona, jeśli właściciel zadeklaruje i będzie prowadził selektywną zbiórkę odpadów.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej wypełniając deklarację oświadczy w jaki sposób będzie gromadził i oddawał odpady oraz samodzielnie obliczy wysokość opłaty, którą będzie uiszczał w odstępach kwartalnych w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy.
Po wypełnieniu deklaracji właściciel nieruchomości winien złożyć ją w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą do 30 kwietnia 2013 roku.

Jak postąpić, gdy na terenie nieruchomości zameldowanych jest więcej osób niż rzeczywiście zamieszkuje?
Właściciel nieruchomości w deklaracji wpisuje ilość osób, które faktycznie zamieszkują nieruchomość. Do deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające stałą nieobecność mieszkańca wystawionych np. przez:

a) domy spokojnej starości,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
f) uczelnie wyższe, w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
g) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie oraz kopię faktury za zużycie wody na ternie posesji.

lub wypełnić stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia.

Jak wypełnić deklarację, jeżeli w domu zameldowane są osoby studiujące poza miejscem zamieszkania oraz osoby przebywające za granicą?

W takim przypadku deklarujemy opłaty tylko za te miesiące, kiedy osoby te przebywają w miejscu zamieszkania (np. wakacje, okres świąteczny).

Kto wypełnia deklarację w przypadku małżeństwa?

W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.
W przypadku innego rodzaju współwłasności deklaracja powinna zawierać dane i podpisy wszystkich współwłaścicieli.

Właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje? Jakie są sankcje?

Zgodnie z art. 9f. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.: W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.
Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny.

W części domu prowadzę działalność gospodarczą. Jak mam wypełnić deklarację i jak potem będę wyrzucać śmieci?

  • Deklaracja dotyczy tylko nieruchomości zamieszkanej. Skoro dom jest zamieszkany, w deklaracji należy jedynie podać liczbę osób zamieszkujących. Jeśli na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i z tego tytułu powstają odpady komunalne, osoba prowadząca działalność, powinna zawrzeć dodatkowo odrębną umowę na odbiór powstających w wyniku prowadzonej działalności odpadów, z firmą świadczącą takie usługi i wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Obecnie kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim dopiero w czerwcu. Kiedy powinienem złożyć deklarację?

  • W ciągu 14 dni od zamieszkania. Podobna zasada obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zmieniają swoje miejsce zamieszkania

Co robić w sytuacji, gdy po 1 lipca 2013 urodzi mi się dziecko ? Co robić, gdy po złożeniu deklaracji umrze osoba zamieszkująca daną nieruchomość?

W ciągu 14 dni od zaistnienia powyższych faktów należy złożyć nową deklarację uwzględniającą powstałe zmiany.

Kiedy planowany jest wywóz odpadów wielkogabarytowych?

Harmonogram wywozu wszystkich odpadów zostanie opracowany po rozstrzygnięciu przetargu na wybór przedsiębiorcy, który będzie odbierał śmieci. Postępowanie przetargowe jest w toku.