NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH CZ. 3

1. Jaka firma będzie odbierać odpady od mieszkańców?
Od 1 lipca 2013r. odpady od mieszkańców z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój będzie odbierała firma SITA z Bielska-Białej.

 

2. Na co zostaną przeznaczone pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty mają pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaliczają się do nich koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu.

3. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Natomiast worki do kubłów na odpady zmieszane oraz worki na odpady segregowane dostarczy firma zajmująca się odbiorem odpadów.

4. Czy będzie możliwe korzystanie z dotychczas używanych pojemników?
Tak, będzie można korzystać z dotychczas używanych kubłów. Należy jednak pamiętać, aby kubły nie były zniszczone ani dziurawe.
Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory dzierżawili pojemniki od firmy odbierającej odpady, teraz będą musieli je odkupić, albo zakupić nowe.

5. Kto poniesie koszty wymiany pojemnika jeżeli zostanie on uszkodzony podczas rozładunku?
Jeśli pojemniki zostaną uszkodzone z winy firmy odbierającej odpady, firma ta poniesie koszty naprawy lub wymiany pojemników.

6. Czy w ramach stawki 9,20 zł/miesięcznie od osoby odbierane będą również odpady zmieszane?
Tak. Opłata 9,20 zł/miesięcznie od osoby obejmuje odbiór w nieograniczonej ilości wszystkich odpadów segregowanych, jak również odpadów zmieszanych w kubłach, w ilości 50 litrów na osobę na miesiąc.

7. Jak będziemy segregować odpady?
Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój mieszkańcy będą segregować odpady z podziałem na następujące frakcje:

  1. papier i makulatura – worek niebieski,
  2. szkło białe i kolorowe – worek zielony
  3. plastik, metal i opakowania wielomateriałowe – worek żółty
  4. odpady zmieszane - kubły

8. Do którego worka wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do żółtego worka przeznaczonego także na odpady z tworzyw sztucznych i metalu. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe.

9. Co zrobić z popiołem?
Popiół (nie gorący) należy umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane czyli zmieszane.

10. Ile worków muszę miesięcznie przekazać, żeby było uznane, że prowadzę segregację?
Zgodnie z obowiązującym regulaminem właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki gromadząc w workach następujące rodzaje odpadów:

  1. papier i tektura
  2. metale,
  3. tworzywa sztuczne ( butelki PET, plastik, folia),
  4. opakowania wielomateriałowe (opakowania po mleku, sokach),
  5. szkło,

Nie istnieje żaden górny ani dolny limit ilości worków z odpadami segregowanymi, które należy wytworzyć i oddać miesięcznie. Przekazać należy tyle odpadów segregowanych
w workach, ile zostało „wytworzonych” w ciągu miesiąca w gospodarstwie domowym.
Nie należy mieszać odpadów zmieszanych z odpadami segregowanymi.

11. Co zrobić z odpadami zmieszanymi jeśli zostanie przekroczony limit 50 litrów na miesiąc na mieszkańca?

W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów zmieszanych, mieszkaniec będzie mógł skorzystać z dodatkowej usługi wywozu odpadów zmieszanych (w kuble) za dodatkową opłatą.

12. Jakie dodatkowe usługi będą świadczone przez Gminę i jaka będzie cena za te usługi?
Rodzaje dodatkowych usług i wysokość opłat za wykonanie tychże usług reguluje Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.03.2013r.

13. Jak zamówić usługę dodatkową?
Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług dodatkowych należy zgłosić w formie zamówienia. Formularz zamówienia można pobrać ze strony internetowej Gminy lub w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

14. Czy od noworodków i małych dzieci trzeba uiszczać opłatę?
Opłatę uiszcza się od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość niezależnie od jej wieku.

15. Czy jest przewidywana możliwość dofinansowania stawki za odbiór odpadów?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje możliwości dofinansowania stawek opłat za wywóz odpadów. Ewentualne wsparcie byłoby możliwe jedynie w oparciu o przepisy dotyczące pomocy społecznej.