NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Od 1 lipca 2013 roku czekają nas duże zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Do tej pory umowy na wywóz śmieci podpisywali właściciele nieruchomości zamieszkałej, teraz obowiązek ten przejmie gmina, a indywidualne umowy na wywóz śmieci powinny zostać rozwiązane.

Umowy należy rozwiązać samodzielnie do 30 czerwca 2013 roku, w przeciwnym razie właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do wnoszenia opłat za odbierane odpady na rzecz gminy oraz firmy, z którą dalej będzie posiadać podpisaną umowę na odbiór odpadów.

Nieruchomości niezamieszkałe takie jak: firmy usługowe i produkcyjne, sklepy, szkoły zobowiązane są w dalszym ciągu do posiadania umowy na wywóz odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od mieszkańców będzie odbierał przedsiębiorca, którego Gmina wyłoni w drodze przetargu. Wszyscy mieszkańcy gminy będą objęci systemem zbierania odpadów, a za ich odbiór mieszkańcy zapłacą tzw „podatek śmieciowy”. Mniej zapłacą osoby segregujące odpady. W nowym systemie nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Wszelkie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach oraz wyeliminowanie dzikich wysypisk. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów gmina będzie mogła uzyskać wymagany poziom recyklingu i odzysku poszczególnych rodzajów odpadów.

Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe w terminach:

 

 • za I kwartał do 10 kwietnia danego roku,
 • za II kwartał do 10 lipca danego roku,
 • za III kwartał 10 października danego roku,
 • za IV kwartał do 18 grudnia danego roku.

 

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 października 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013r. Wyliczoną przez siebie opłatę właściciel będzie uiszczał na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Jak wyliczyć ile będziemy płacić za śmieci?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki.
Ustalone zostaną dwie stawki opłaty:

 

 • stawka podstawowa, jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że nie będzie prowadził segregacji i odda wszystkie odpady jako zmieszane (w kuble) przy zachowaniu limitu max. 50 litrów na mieszkańca na miesiąc,
 • stawka obniżona, jeśli właściciel zadeklaruje i będzie prowadził selektywną zbiórkę odpadów, czyli oprócz zmieszanych odpadów (w kuble) również przy zachowaniu limitu max. 50 litrów na mieszkańca na miesiąc, będzie oddawał odpady segregowane tj. papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, oraz szkło; łącznie w jednym worku.
  Właściciel nieruchomości samodzielnie obliczy wysokość opłaty za śmieci wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kto i kiedy ma złożyć deklarację?

 

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do 30 kwietnia 2013r w Urzędzie Gminy w Goczałkowicach-Zdroju. Druki deklaracji zostaną przekazane właścicielom nieruchomości w miesiącu lutym. Wzór deklaracji jest także dostępny na stronie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój www.goczalkowicezdroj.pl
Deklarację składa właściciel nieruchomości zamieszkałej. Wyjątek stanowią budynki wielolokalowe, w których ustanowiono odrębną własność lokali, deklarację składają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właściciele poszczególnych lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym) należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Co jeśli właściciel nie złoży deklaracji?


Jeśli właściciel nie złoży deklaracji w terminie, wójt po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego określi właścicielowi w drodze decyzji wysokość opłaty za śmieci.


Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie wyprodukuje tylu odpadów zmieszanych ile wynosi limit? Czy w takiej sytuacji może ubiegać się o obniżenie opłaty?

Limit określa maksymalną ilość odpadów, które mieszkaniec będzie mógł oddać za uiszczoną opłatę ryczałtową. Nie można ubiegać się o obniżenie opłaty, ze względu na to, że wyprodukowało się mniejszą ilość odpadów zmieszanych niż przewiduje limit.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki gromadząc następujące rodzaje odpadów:

 1. papier i tektura - worek niebieski
 2. szkło - worek zielony
 3. metale, tworzywa sztuczne (butelki PET, plastik, folia), opakowania wielomateriałowe (opakowania po mleku, sokach) - worek żółty

 

Jakie rodzaje odpadów Gmina będzie odbierała od mieszkańców?

Rada Gminy ustaliła, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę będą odbierane odpady komunalne zmieszane wraz z popiołem (max. 50 litrów na miesiąc na mieszkańca) oraz odpady segregowane w nieograniczonej ilości. W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów zmieszanych, mieszkaniec będzie mógł skorzystać z dodatkowej usługi wywozu odpadów zmieszanych (w kuble) za dodatkową opłatą.
W ramach nowego systemu gospodarki odpadami Gmina Goczałkowice-Zdrój dodatkowo utworzy specjalne miejsce do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, tzw. PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkaniec będzie miał możliwość bezpłatnie przekazać do punktu następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,
 • zużyte opony,
 • odpady z selektywnej zbiórki odpadów,
 • odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie)
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
  oraz za dodatkową opłatą odpady rozbiórkowe i budowlane.

 

Jaka będzie częstotliwość odbioru śmieci z posesji?

Od 1 lipca 2013r. zmienia się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości.

 

 • odpady zmieszane i segregowane zgromadzone na terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej – raz na dwa tygodnie
 • odpady zmieszane i segregowane zgromadzone na terenie, gdzie występują bloki wielorodzinne - raz w tygodniu
 • odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku w formie wystawki
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku w formie wystawki
 • zużyte opony – raz w roku w formie wystawki

 

Kto wyposaży nieruchomość w pojemniki na odpady?

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spoczywa na właścicielu nieruchomości. Każdy właściciel zobowiązany jest zaopatrzyć się w pojemnik na odpady o pojemności dostosowanej do liczby osób, które z niego korzystają oraz częstotliwości jego opróżniania. Pojemniki będą także dostępne u przedsiębiorcy odbierającego odpady za dodatkową opłatą.
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój ustaliła minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych na terenie nieruchomości zamieszkałych, gdzie zamieszkuje:
a) nie więcej niż 4 osoby – 110 litrów,
b) powyżej 4 do 8 osób – 2x 110 litrów lub 1x 240 litrów,
c) powyżej 8 do 12 osób – 3x 110 litrów lub 1x 240 litrów i 1x110 litrów
d) powyżej 12 osób – 4 x110 litrów lub 2x240 litrów lub więcej w zależności od potrzeb.

Jeśli mają Państwo więcej pytań proszę o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 736 24 54 lub 53.